آموزش ریاضی

یادگیری آسانتر ریاضی

المپیاد

حاصل عبارت مقابل کدام است؟


 

الف:  64

 

ب:  32

 

ج:  128

د:  16

 

5. اگر a۲+b۲-۱۰ab=۰ باشد، حاصل کدام است؟


 

الف: 1-

ب: 5/1

 

ج: 0

 

د: 5/1-

 

6. حاصل ضرب دو عدد طبیعی متوالی برابر  a می باشد. مربع مجموع این دو عدد بر حسب a کدام است؟


 

الف:  2a+1

 

ب:  1+4a۲

 

ج:   1+4a

 

د:   1-4a۲

 

7. حاصل عبارت مقابل کدام است  3-2×3÷12-7


الف: 4-

 

ب:

 

ج:  2

 

د:  11

؟=3-2×3÷12-7

8-=2×4- و 4-=3÷12-

4-=11-7=3-8-7

 

8. طول مستطیلی 4-9a و عرض آن 2+4a می باشد. اگر دو متر از طول کم و دو متر به عرض آن اضافه کنیم، شکل مربع می شود. مساحت مربع کدام است؟


الف:  144

 

ب:   100

 

ج: 140

 

د: 169

9a-۶=۴a+۴ <---

a=۲ <---

12=6-(2)9=6-9a = ضلع مربع

144=12×12 = مساحت مربع

 

9. اگر باشد، مقدار y را بدست آورید.


 

الف: 2

 

ب:  4

ج:  5

 

د:  0

5=x <---ز 0=xز-5

5=x=y <---ز 0=xز-y

 

10. اگر دو برابر پول محمد از سه برابر پول مریم کمتر باشد و پول مریم 1650 تومان باشد و همه پولهای محمد 200 تومانی باشد، حداکثر پول محمد چقدر می تواتد باشد؟


 

الف:  2300

ب:  2400

 

ج:  2450

 

د:  2600

(پول مریم) 3> (پول محمد)2

4950=1650×3 <--- 1650= پول مریم

4950>2x <---x= پول محمد

2475> x <---

چون همه پولهای محمد 200 تومانی است، حداکثر پول محمد می تواند 2400 تومان باشد.

 

11. فاصله دورترین و نزدیکترین نقطه دایره تا نقطه ای در خارج دایره برابر با 18 و 8 سانتی متر می باشد. اگر از این نقطه مماسی بر دایره رسم کنیم، طول مماس برابر است با:


الف:  12

 

ب: 13

 

ج: 5

 

د:  8

 

12. پاره خطی به طول سانتی متر رسم کرده ایم. می خواهیم آن را به سه قسمت مساوی تقسیم کنیم. کدام یک از روشهای زیر از نظر ریاضی دقیق است؟


 

الف:  با ماشین حساب

 

ب:  با خط کش میلیمتری

 

ج:  با خط کش غیر مدرج و گونیا

د:  خط کش غیر مدرج و پرگار

 

 

13. معادله خط D به صورت ax+by+۵=۰ می باشد. b و a چه مقادیری باشد که خط از نقاط عبور کند؟


 

الف:b=و 5 =a و                  

ب:    5-=a و 5-=b

 

ج:  0=a=b

 

د:  1-=a=b

ax+by+۵=0

a(۱)+b(۰)+۵=۰ ---> a=-۵ز <---

a(۰)+b(۱)+۵=۰ ---> b=-۵ز <---

 

14. در نقشه جغرافیای ایران فاصله دو روستا در جنوب ایران 20 سانتی متر است. اگر روی نقشه از این دو نقطه به تهران وصل کنیم زاویه 4 درجه به وجود می آید. فاصله واقعی و زاویه دید واقعی آن دو منطقه از تهران کدام یک از جوابهای زیر می باشد؟ 


 

الف:  2 کیلومتر و 40 درجه

 

ب: 2 کیلومتر و 4  درجه

ج: 20 کیلومتر و 4 درجه

 

د:  20 کیلومتر و 40 درجه

   

زاویه همان 4 درجه باقی می ماند.    

 

15. نقطه E وسط AB است. با توجه به اندازه های داده شده روی شکل اندازه طول AB عددی است:

 

 


 

الف:  زوج

 

ب:  فرد

 

ج: گویا

د: غیر گویا ( اصم)

 

16. اگر باشند، مختصات کدام است؟


 

الف:

 

ب  

ج:  

 

د:  

 

17. اعضای مجموعه کدام است؟


 

الف:   {...., 1,0-,2-}=A

ب: {...,1,2,3}=A

 

ج: {...,5-,4-}=A

 

د: {...,0,1,2,3}=A

 

{... , 3 ,1,2}=A

 

 

18. در مثلث قائم الزاویه ABCز(A=۹۰°)، دایره ای به قطر AC رسم می کنیم تا BC را در نقطه D قطع کند. کدام رابطه نادرست است؟

  

 

الف:  AB۲=CB×BD

 

ب:  AC۲=CB×CD

ج:  AC۲=CB×BD

 

د:  AD۲=BD×DC

 

19. مجموع تفاضل و مجموع دو عدد طبیعی عددی است:


 

الف:فرد

 

ب:  اول

ج:  زوج

 

د:  مرکب

2aز=(a-b)+(a+b)

 

 

20. دو نفر برنامه ریز کامپیوتر کاری را در مدت 20 روز انجام می دهند. اگر بعد از 8 روز کار کردن یکی از آنها دست از کار بکشد، دومی بقیه کار را در مدت 18 روز انجام می دهد. اگر می خواستیم تمام کار را نفر دوم انجام دهد، چند روز طول می کشید؟


 

الف: 24

 

ب:   28

ج:   30

 

د:   38

نفر دوم سرعت بیشتری دارد، کاری را که قرار است دو نفری در 12 روز انجام دهند او مدت 18 روز به تنهایی تمام می کند

حال با کمک تناسب معمولی  می توان محاسبه کرد کاری را که هر دو نفر 20 روزه انجام می دهند، برای نفر دوم چقدر طول خواهد کشید.

 

21. اگر خط موازی محور عرض باشد، مقدار M چقدر است؟


الف: 1=m

 

ب:

 

ج:  1-=m

 

د:  2=m

معادله خطی که موازی محور عرض ها باشد، به صورت x=a می باشد، بنابراین می توان گفت: ضریب y یعنی 1-m باید صفر باشد.

m-۱=۰ ---> m=۱

 

22. به علت کمبود مواد اولیه فرآورده های یک کارگاه 20% کاهش یافته است. به مواد اولیه این کارگاه چند درصد اضافه شود تا این کاهش برطرف شود؟


 

الف:  20%

ب:  25%

 

ج:  30%

 

د:  23%

 

23. اگر 10-215x10-125x مقدار x کدام است؟


الف: 2

 

ب: 2-

 

ج:  0

 

د:  غیر ممکن است.

5x-۱۰=۰ ---> ۵x=۱۰ ---> x=۲

 

24. جذر عدد 001/2 با تقریب کمتر از 01/0 کدام است؟


 

الف:  40/1

 

ب:   14/1

ج:  41/1

 

د:   42/1

 

 

25. در شکل مقابل DF||BE و DE||BC می باشد. اگر 2=AF و 5=AE سانتی متر باشد، طول  AC کدام است؟

 

 

 

 


 

الف:  5/7

ب:  5/12

 

ج:  5/10

 

د: هیچکدام

 

26. با توجه به شکل مقابل  مقدار X برابر است با:

 

 

 

 


 

الف: 6

 

ب:  

 

ج:   3/5

د:  

 

27. اتومبیل A در امتداد خط 3=2x-y , اتومبیل  B در امتداد خط 1=x+y و اتومبیل C در امتداد خط          7=2x+۲y و اتومبیل D در امتداد خط در حرکت هستند. کدام دو اتومبیل امکان برخوردشان هست؟


 

الف:  اتومبیل D با اتومبیل C

 

ب: اتومبیل B با اتومبیل C

 

ج: اتومبیل B با اتومبیل D

د: اتومبیل A با اتومبیل B

 

 

 

 

 

 

 

باتوجه به اینکه شیب خط با بقیه ی خطوط تفاوت دارد ،بنابراین گزینه ی (د) صحیح است.

 

28. اگر باشد ، برابر است با:


 

الف:

 

ب:  

ج:  

 

د:

 

29. در شکل مقابل نقطه O مرکز دایره و نقطه H وسط شعاع می باشد. اگر 4=AM و 5=MC باشد، اندازه شعاع دایره برابر است با:

 

  


 

الف: 10

ب:  6

 

ج: 5/4

 

د:  12

 

30. جواب های معادله ی 0=12+x۲-۷x عبارتند از:


 

الف: 3-

 

ب:  4-

 

ج:   3- و 4-

د:   3+ و 4

جوابهای معادله در داخل معادله صدق می کنند

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم اردیبهشت 1391ساعت 17:50  توسط منظردخت محبی  | 

حل مسائلی از المپیاد های ریاضی توسط همکار بزرگوار جناب آقای جلال یاری

حل مسائلی از المپیاد های ریاضی توسط همکار بزرگوار جناب آقای جلال یاری از شهرستان اهر

+ نوشته شده در  شنبه نهم اردیبهشت 1391ساعت 14:16  توسط منظردخت محبی  | 

گنجینه ی تیزهوشان

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم اردیبهشت 1391ساعت 18:15  توسط منظردخت محبی  | 

نمونه سئوال

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم اردیبهشت 1391ساعت 18:14  توسط منظردخت محبی  | 

ریاضیات فرمول های گاج

این دوعکس مم ترین فرمول های ریاضیه....ماله انتشارات گاجه.عکس ها رو اگر سیو کنید بزرگ میشود.

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم اردیبهشت 1391ساعت 21:0  توسط منظردخت محبی  | 

سئوالات سوم راهنمایی

برای دانلود سوالات کلیک کنید

صفحه 1

صفحه 2


برچسب‌ها: سوم راهنمایی
+ نوشته شده در  یکشنبه سوم اردیبهشت 1391ساعت 17:7  توسط منظردخت محبی  | 

چگونه زاویه بین عقربه های ساعت را پیدا کنیم؟؟؟

برای پیدا کردن زاویه بین عقربه ساعت شمار و دقیقه شمار از فرمول زیر استفاده میشود.اگر پس از محاسبه زاویه از 180 درجه بیشتر شد عدد حاصل رو از 360 کم کنید تا زاویه به دست باید.


زاویه بین دو عقربه برابر است با:                                                   

                                               (  30*ساعت -5/5 *دقیقه)

مثلا برای ساعت 12:20  عدد 5/5 را در 20 و30را 12 ضرب کنید. و حاصل ضرب ها را از هم کم کنید.پاسخ زاویه بین عقربه ها میشه

توجه:فرمول را از سمت چپ بخوانید

 

 

برگرفته شده از وبلاگ دنیای ریاضی
برچسب‌ها: زاویه ی بین عقربه های ساعت, دوم راهنمایی
+ نوشته شده در  یکشنبه سوم اردیبهشت 1391ساعت 17:4  توسط منظردخت محبی  | 

دانش اموزان اول راهنمایی

این هم تعدادي سوال رياضي براي دانش آموزان پايه اول راهنمايي - ويژه دانش اموزان برتر سال اول

 

براي دانلود سوالات كليك كنيد

    2     3    4    5      6    7    8   9   10     11برچسب‌ها: اول راهنمایی
+ نوشته شده در  یکشنبه سوم اردیبهشت 1391ساعت 17:3  توسط منظردخت محبی  | 

دانلود: تست ها و نکته های اعداد اول ، مرکب و توان

دانلود: تست ها و نکته های اعداد اول ، مرکب و توان

حجم فایل ۲۸۲کیلوبایت

Microsoft Office Word 2003

ویژه ی دانش آموزان پایه ی سوم راهنمایی


برچسب‌ها: تست های اعداد اول, اعداد اول, سوم راهنمایی
+ نوشته شده در  یکشنبه سوم اردیبهشت 1391ساعت 16:38  توسط منظردخت محبی  | 

برای دانلود تست های مباحث جذر و مجموعه ها و نیز خلاصه ای از نکات این موضوعات

لینک زیر را کلیک کنید

حجم فایل ۳۶۴کیلوبایت

Microsoft Office Word 2003

ویژه ی سوم راهنمایی


برچسب‌ها: تست های جذر, نمونه سئوال ریاضی جذر, نمونه سئوالات ریاضی, تست های ریاضی
+ نوشته شده در  یکشنبه سوم اردیبهشت 1391ساعت 16:37  توسط منظردخت محبی  | 

تست برگزیده از مباحث: زاويه‌ هاي محاطي و مركزي ، ‌چند ضلعي هاي منتظم و رابطه‌ي فيثاغورس

به همراه نکات مهمی از جمله : اندازه ی شعاع دایره ی محاطی و اندازه ی شعاع دایره ی محیطی هر مثلث و تعداد قطر های یک چند ضلعی و سه گانه های فیثاغورسی

جهت دانلود لینک زیر را کلیک کنید.

حجم فایل ۸۹۳کیلوبایت

Microsoft Office Word 2003

ویژه ی دانش آموزان پایه ی سوم راهنمایی

 

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم اردیبهشت 1391ساعت 16:34  توسط منظردخت محبی  | 

52 تست برگزیده از مباحث: عبارت های جبری و معادله و آمار

به همراه ذکر چند اتحاد و بیان چند نکته در مورد تساوی ها و نا مساوی ها

و نیز مختصری هم در باره ی اعداد کامل ، ناقص و زائد

جهت دانلود لینک زیر را کلیک کنید.

حجم فایل ۳۴۲کیلوبایت

Microsoft Office Word 2003

ویژه ی دانش آموزان پایه ی سوم راهنمایی

 

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم اردیبهشت 1391ساعت 16:34  توسط منظردخت محبی  | 

نمونه سئوالات اول و سوم راهنمايي

نمونه سئوال اول و سوم راهنمایی با حجم بسیار کم و با فرمت فایل pdf و با لينك مستقيم.

سوم راهنمایی            دانلود فایل

اول راهنمایی               دانلود فایل

 

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم اردیبهشت 1391ساعت 16:28  توسط منظردخت محبی  | 

تاریخچه ی عداد اول

عداد اول اعدادی طبیعی هستند که بر هیچ عددی بجز خودشان و عدد ۱ بخش‌پذیر نباشند. تنها استثنا عدد ۱ است که جزو این اعداد قرار نمی‌گیرد. اگرعددی طبیعی وبزرگ‌تر از ۱ اول نباشد مرکب است.

عدد یکان اعداد اول بزرگ‌تر از ۱۰ فقط ممکن است اعداد ۱، ۳، ۷، ۹ باشد.

اعداد اول جزو یکی از معماهای ریاضی باقیمانده است و هنوز کسی به فرمولی برای آنها به دست نیاورده است.

سری اعداد اول به این صورت شروع می‌شود: ۲، ۳، ۵، ۷، ۱۱، ۱۳، ۱۷، ۱۹ ...

قضیه ۱: تعداد اعداد اول بی‌نهایت است.

برهان: حکم را به روشی که منسوب به اقلیدس است اثبات می‌کنیم: فرض کنید تعداد اعداد اول متناهی و تعداد آنها n تا باشد. حال عدد M را که برابر حاصل‌ضرب این اعداد به علاوه ۱ را در نظر بگیرید. این عدد مقسوم‌علیهی غیر از آن n عدد دارد که با فرض در تناقض است.

قضیه ۲ (قضیه اساسی حساب): هر عدد طبیعی بزرگ‌تر از ۱ را به شکل حاصل‌ضرب اعدادی اول نوشت.

قضیه ۳ (قضیه چپیشف):اگر n عددی طبیعی و بزرگ‌تر از ۳ باشد، حتما" بین n و ۲n عدد اولی وجود دارد. قضيه ۴ هر عدد زوج را می‌توان بصورت جمع سه عدد اول نوشت.

قضيه ۵ هر عدد فرد (شامل اعداد اول) را می‌توان به صورت جمع سه عدد اول نوشت (اثبات بر پايه قضيه ۴)

قضيه 6-هر عدد فرد را می‌توان به صورت دو برابر يك عدد اول بعلاوه يك عدد اول ديگر نوشت.

خواص اعداد اول:

1- هر عدد اول برابر است با 6n+1 يا 6n-1 كه n يك عدد صحيح است.

2-مجذور هر عدد اول برابر است با 24n+1.

3-تفاضل مجذورهاي دو عدد اول مضربي از 24 است.

4-حاصلضرب هر دو عدد اول بجز 2و3 مضربي از 6 بعلاوه يا منهاي يك است.

توان چهارم هر عدد اول بجز 2و3 مضربي از 240 بعلاوه يك است
.


بزرگ‌ترین عدد اول کشف شده برابر دو به توان ‪ ۳۰‬ميليون و ‪ ۴۰۲‬هزار و ‪ ۴۵۷‬منهاي يك است.این عدد یک عدد مرسن است. عدد مرسن عددی است که برابر 2 به توان n منهای یک است.

لازم به ذكر است كه تعداد 3000 عدد اول در سايت مگاسندر www.megasender.org وجود دارد و افرادي كه مايل به دريافت بيشتر اين اعداد هستند مي توانند با سايت مذكور تماس گرفته و تعداد بيشتري از آنها را بر روي لوح فشرده دريافت نمايند و طراحان اين سايت خودشان اين اعداد را محاسبه نموده اند .

برچسب‌ها: تاریخچه ی اعداد اول, اعداد اول, اعداد اول چیست, خواص اعداد اول
+ نوشته شده در  یکشنبه سوم اردیبهشت 1391ساعت 16:20  توسط منظردخت محبی  | 

نمونه سوالات تستی سوم راهنمایی برای ورود به دبیرستان نمونه

نمونه سوال سال 82

 دانلود

نمونه سوال سال 83

 دانلود

نمونه سوال سال 84

 دانلود

نمونه سوال سال 85

دانلود

نمونه سوال سال 86

دانلود

 

نمونه سوال سال 87

 دانلود

 
 
+ نوشته شده در  یکشنبه سوم اردیبهشت 1391ساعت 16:17  توسط منظردخت محبی  |